Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Prawo / Proces legislacyjny               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
Proces legislacyjny 

29-11-2005

  Autor: A. Szczęsny

Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa stanowionego, niemal każdą dziedzinę życia  poddała regulacji ustawowej. Mnogość ustaw  sprawia , że każda  sfera działalności człowieka  powinna być wykonywana w z góry określony w prawie sposób.

 

 

Z jednej strony to dobre rozwiązanie ze względu na to, że żyjemy w społeczeństwie obywatelskim, bo gdyby każda jednostka miała działać samowolnie, powstałby niczym nie dający się opanować i wszechobecny chaos.  Z drugiej jednak strony  aktów prawnych jest tak wiele, że często powstają sprzeczności pomiędzy aktami regulującymi podobne materie. Z kolei inną kwestią jest mała znajomość prawa wśród obywateli i jego zrozumienie. Gdyż dla laika który nigdy nie miał styczności z prawem bardzo trudnym do zrozumienia jest chociażby najprostszy akt prawny, nie wspominając już o tym, że nawet nie wiedziałby gdzie go szukać. Niech ten artykuł  będzie mała ściągą dla tych, którzy chcieliby w najprostszy z możliwych sposób zaznajomić się z procesem stanowienia prawa i dziennikami urzędowych , w których można je znaleźć.

Zgodnie z art.95 Konstytucji RP z 1997r. "władzę ustawodawczą w RP sprawują Sejm i Senat"- jak z tego wynika  parlament jest jedynym podmiotem posiadającym konstytucyjne upoważnienie do stanowienia prawa, jedyny wyjątek  wynika z art.234 Konstytucji, który przewiduje możliwość wydania przez Prezydenta RP rozporządzenia z mocą ustawy  w czasie stanu wojennego, gdy Sejm nie może się zebrać. Musi to jednak nastąpić na wniosek Rady Ministrów oraz podlega zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Jak widać jest to regulacja wyjątkowa i nie często ma zastosowanie.

Podmiotami uprawnionymi na mocy art.118 Konstytucji do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu są: posłowie( grupa 15 posłów lub komisja sejmowa) , Senat, Prezydent RP i Rada Ministrów oraz obywatele w liczbie 100 000 mający prawo wybierania do Sejmu (czyli czynne prawo wyborcze).

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych podmiotów wykona swoje prawo inicjatywy ustawodawczej, projekt ustawy wraz ze skutkami finansowymi jej wykonania trafia do Sejmu. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Wnioskodawca może wycofać projekt w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje: wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.

Pierwsze czytanie w Sejmie może odbywać się na posiedzeniu całej izby (projekt może być odrzucony przez izbę albo skierowany do komisji)  lub w komisji. Jak widać w jednym i drugim wypadku projekt jest przedmiotem obrad komisji, która sporządza sprawozdanie ze swej pracy. Jest ono niezbędne do drugiego czytania.

W czasie drugiego czytania mogą zostać zgłoszone nowe poprawki wtedy projekt trafia znowu do komisji, która sporządza dodatkowe sprawozdanie. Projekt może też w drugim czytaniu zostać odrzucony lub przejść bez nowych poprawek. Zarówno jeśli zostaną uchwalone nowe poprawki jak i wtedy gdy nie zostaną uchwalone , projekt przechodzi do trzeciego czytania.

Na trzecim czytaniu projekt zostaje uchwalony zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że konstytucja przewiduje inną większość. Na każdym z trzech czytań może zostać odrzucony, także i w trzecim. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. 

Senat ma 30 dni od dnia przekazania ustawy aby ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki lub uchwalić odrzucenie jej w całości. Wyjątkiem jest ustawa budżetowa, na której uchwalenie Senat ma tylko 20 dni i nie może jej odrzucić. Termin ten (30 dni) ulega również skróceniu w przypadku trybu pilnego ustawy. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Ustawa przechodzi do Sejmu. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli nie zostanie ona odrzucona przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi RP.

Prezydent podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Tak samo jak w przypadku Senatu tak i tutaj termin 21 dni ulega skróceniu w przypadku ustawy budżetowej (do 7 dni) oraz trybu pilnego (do 7 dni). Przed podpisaniem ustawy Prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją. Jeżeli Trybunał uznał ustawę za zgodną z konstytucją Prezydent nie może odmówić jej podpisania. Natomiast odmawia podpisania ustawy uznanej za niezgodną z konstytucją.  Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z cała ustawą, Prezydent RP po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją. Może też w tym przypadku zwrócić ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. Prezydent ma także możliwość przekazania ustawy Sejmowi z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia.

Sejm może ponownie uchwalić ustawę bez zmian większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ustawa może także nie dojść do skutku jeśli nie zostanie ponownie uchwalona przez Sejm. Prezydent ma 7 dni na podpisanie ustawy po czym zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP.  Według ustawy z dnia 20.VII. 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ogłoszenie aktu normatywnego jest obowiązkowe. Wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia (tzw. Vacatio legis ), chyba że dany akt w swej treści zawiera inny termin wejścia w życie. Dziennikami urzędowymi, w których publikowane są akty normatywne w zależności od ich rodzaju, w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw RP, Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski B", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Tak ogłoszone ustawy teoretycznie są dostępne dla każdego obywatela, w praktyce jednak nie wszyscy znają i stosują prawo. Jak mówi stara łacińska paremia : IGNORANTIA IURIS NOCET czyli nieznajomość prawa szkodzi. O tym jednak przekonują się poszczególne jednostki, które maja do czynienia już nie z władzą ustawodawczą, ale raczej władzą sądowniczą czyli wymiarem sprawiedliwości  w Polsce.

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę

Tego artykułu jeszcze nie skomentowano

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl