Ustawa o praktykach absolwenckich już obowiązuje

28-08-2009

Autor: Kamil Świętoń

28 sierpnia weszła w życie, uchwalona w lipcu przez Sejm, ustawa o praktykach absolwenckich. Wprowadza ona przejrzyste zasady odbywania przez absolwentów praktyk, które pozwalają uzyskać doświadczenie i nabyć praktyczne umiejętności do pracy w zawodzie.

Praktykantem, w rozumieniu nowej ustawy, może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i nie przekroczyła 30. roku życia. Przyjąć absolwenta do nauki zawodu może zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Każdorazowo podmiot przyjmujący ma prawo zdecydować, czy absolwentowi na praktykach zapłaci, czy też da tylko bezpłatną możliwość nabycia doświadczenia.

Jeśli wybierze pierwszy wariant, musi pamiętać, że wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

Aby praktyka absolwencka została zawiązana, obie strony muszą podpisać umowę, która ma określać w szczególności:
1/ rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;
2/ okres odbywania praktyki;
3/ tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;
4/ wysokość świadczenia pieniężnego (jeżeli ma być odbywana odpłatnie).

Ograniczeniem jest czas takiego przyuczenia zawodowego - umowa ta nie może być zawiązana na okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 5 ust. 4 ustawy). Co prawda można powtórnie przyjąć praktykanta, jeśli wcześniej wykonywał obowiązki krócej, ale łącznie jego praca nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, które liczone są po dodaniu okresów praktyk wskazanych we wszystkich umowach z tym samym podmiotem.

Praktyka bezpłatna może być rozwiązana pisemnie w każdym czasie, zaś płatna - również na piśmie, ale z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Podmiot przyjmujący absolwenta musi zapewnić mu warunki pracy zgodne z zasadami bhp, a po zakończeniu praktyk - wystawić zaświadczenie potwierdzające fakt ich odbywania (z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach).


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.