OPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE- zasady ogólne

30-04-2006

Autor: A.S.

Zobowiązanie podatkowe jest konkretyzacją obowiązku podatkowego ciążącego, w zależności od rodzaju podatku, na pewnej grupie osób. W momencie gdy ten obowiązek podatkowy zostanie zindywidualizowany, tzn. przypasowany do konkretnego podatnika np. właściciel psa ma obowiązek zapłacenia podatku od psów, mamy do czynienia z zobowiązaniem podatkowym tego właściciela psa.

Na wstępie należałoby wyjaśnić czym jest zobowiązanie podatkowe i jakie osoby są zaliczane do osób trzecich według prawa podatkowego. Otóż zobowiązanie podatkowe jest konkretyzacją obowiązku podatkowego ciążącego, w zależności od rodzaju podatku, na pewnej grupie osób. W momencie gdy ten obowiązek podatkowy zostanie zindywidualizowany, tzn. przypasowany do konkretnego podatnika np. właściciel psa ma obowiązek zapłacenia podatku od psów, mamy do czynienia z zobowiązaniem podatkowym tego właściciela psa.
Natomiast jeżeli chodzi o katalog osób trzecich to ordynacja podatkowa zawiera wyliczenie takich osób. Należą do niego następujące podmioty:
1)    rozwiedziony małżonek podatnika
2)    członek rodziny podatnika
3)  nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (albo składników majątku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
4)    firmujący
5)    właściciel, samoistny posiadacz, użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego
6)    dzierżawca lub użytkownik nieruchomości
7)    wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz w spółce komandytowej ( oraz w spółce komandytowo-akcyjnej wspólnik nie będący akcjonariuszem)
8)    członkowie zarządu spółki z o.o. i sp. Z o.o. w organizacji oraz spółki akcyjnej i sp. Akcyjnej w organizacji
9)    członkowie organów zarządzających innych osób prawnych niż spółki kapitałowe
10)    osoba prawna powstała w wyniku podziału innej osoby prawnej lub przejmująca majątek innej osoby prawnej w wyniku jej podziału
11)    gwarant i poręczyciel
W wypadku zobowiązań jest to odpowiedzialność za cudzy dług, osoby te odpowiadają obok podatnika. Można wyróżnić pewne zasady ogólne tej odpowiedzialności. A mianowicie:
-  odpowiadają jedynie w sytuacjach przewidzianych w ustawie i tylko po spełnieniu określonych warunków
- istnieje ustawowo określony zakres przedmiotowy tej odpowiedzialności ( za zaległości podatkowe, za odsetki za zwłokę, za koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec podatnika, za podatki nie pobrane oraz pobrane a nie wpłacone przez podatnika jako płatnika lub inkasenta, za nie zwrócone w terminie przez podatnika zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług + ich oprocentowanie)
-  konieczne jest wydanie decyzji wobec osoby trzeciej
-  odpowiedzialność ta jest możliwa dopiero po upływie terminu płatności podatku, gdy powstały już zaległości podatkowe
-  nie można wydać decyzji w sprawie odpowiedzialności po upływie 5 lat (od końca roku kalendarzowego w którym powstała zaległość)
-  jest to odpowiedzialność całym majątkiem, ale do pewnej wysokości przewidzianej przez przepisy ( charakter osobisty)
-  ma ona charakter solidarny- pierwszeństwo ma egzekwowanie od podatnika lub następcy prawnego ( charakter posiłkowy)
-  termin płatności wynosi 14 dni- wynika to z decyzji o jej odpowiedzialności (od dnia jej doręczenia), nie zapłacona należność traktowana jest jako zaległość podatkowa), możliwe jest jednak odroczenie terminu lub rozłożenie na raty
- zobowiązanie podatkowe osoby trzeciej wygasa poprzez: zapłatę, potrącenie przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz wierzyciela podatkowego, umorzenie, przedawnienie (3 lata od końca roku kalendarzowego w którym decyzja została doręczona)
-  zobowiązanie osoby trzeciej może być zabezpieczone na jej majątku 
-  odpowiedzialność może być ograniczona czasowo, kwotowo i przedmiotowo.
Co do szczegółowych rozwiązań dotyczących poszczególnych osób trzecich odsyłam do literatury z prawa podatkowego.


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.